Общи Условия

Общи условия

 I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

 Описаните по-долу правила и общи условия,(наричани за краткост „Общите условия“), уреждат използването на този уебсайт, като регламентират отношенията, възникващи между доставчика  „ХУБИ СПОТ“ ЕООД и лицата, ползващи онлайн – магазина, достъпен на уебсайт: www.videonabludenie-bg.com, (наричан по-нататък „Сайтът“) за покупко-продажба на компоненти и пакети за видеонаблюдение.

Във връзка с горното, прочетете внимателно настоящите Общи условия, преди да заявите и извършите покупка на стока от онлайн магазина.

Общите условия могат да бъдат периодично актуализирани или променяни – ето защо преди всяка покупка прочитайте внимателно актуалната им редакция.

 1.  Страни по Общите условия

1) „ХУБИ СПОТ“ ЕООД – търговско дружество, надлежно регистрирано според изискванията на Българското Законодателство, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, ул. „Урвич“ № 30, ЕИК: 205326856, наричано по-нататък „ХУБИ СПОТ“ ЕООД, „Дружеството“ или „Ние“ и

2) Всяко пълнолетно (навършило 18 г.) и дееспособно физическо лице, както и всяко непълнолетно лице (на възраст между 14 и 18 г.),предварително получило съгласие от свой родител или друг законен представител, което се е съгласило с тези Общи условия и ползва Сайта за покупка на стоки, наричано по-нататък „Потребител“, „Потребителят“ или „Вие“.

 2. Приемане/неприемане на Общите условия

1) Отбелязването на отметка пред „Запознах се с Общите условия и ги приемам“ при завършване на поръчката, се счита за потвърждение, че Вие сте прочели и разбрали настоящите Общи условия за ползване на Сайта и онлайн – магазина и  сте съгласни да бъдете обвързани с тях. От момента на отметката възниква възможността Вие да извършвате валидни заявки за закупуване на стоки, предлагани чрез онлайн магазина.

Моля да имате предвид, че Вашето съгласие с настоящите Oбщи условия не може да бъде оттеглено с обратна сила, докато е в сила сключен договор за покупка на стоки от онлайн – магазина или докато не са изплатени всички дължими суми към „ХУБИ СПОТ“ ЕООД. 

2) В случай, че не сте съгласни с Общите условия, моля не използвайте Сайта за извършване на покупки на стоки от онлайн-магазина.

 3. Идентифициране на Потребителя

Във връзка с възпроизвеждане на изявлението на Потребителя за съгласие с настоящите Общи условия, както и във връзка с извършване от Потребителя на поръчки от онлайн – магазина, е необходимо идентифицирането на съответния Потребител. Посоченото идентифициране се осъществява чрез: съхранение в лог – файлове на сървъра на www.videonabludenie-bg.com на IP-адреса на Потребителя, на негови лични данни, предоставени при регистрация и завършване на направена поръчка, както и всяка друга предоставена от Потребителя информация.

 4. Политика за поверителност

1) С приемане на настоящите Общи условия Потребителят дава безусловно и безсрочно своето съгласие, до евентуалната му писмена отмяна (с надлежно писмено изявление до адреса за контакт на Дружеството, посочен в чл. III., т. 4 по-долу),предоставените от него лични данни да бъдат използвани от „ХУБИ СПОТ“ ЕООД или упълномощени от Дружеството лица (включително, но не само – куриерски фирми) за целите на изпълнението на сключените договори за покупка на стоки от онлайн-магазина и за доставка на стоките, както и за други незабранени от действащото законодателство цели.

2) „ХУБИ СПОТ“ ЕООД не разпространява непоискани търговски съобщения по смисъла на Закона за електронна търговия.

 5. Авторски права

1) Дружеството и/или негови партньори и доставчици са собственици на цялото съдържание на Сайта, в това число и на търговското „ХУБИ СПОТ“ ЕООД, на логото, корпоративните символи и изображения, и на търговските марки, видни на Сайта. Без изричното предварително писмено съгласие на Дружеството или на съответния негов партньор/доставчик, нито една част от този Сайт не може да бъде възпроизвеждана под никаква форма – не може да бъде копирана, разпространявана или ползвана като снимки, текст, графики, услуги, в каквато и да е медия или компютърна среда; целта на възпроизвеждането, разпространението или ползването е без значение. Материалите, публикувани и видни на Сайта, попадат под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права, Закона за марките и географските означения и други относими нормативени актове, и всяка тяхна непозволена употреба ще бъде третирана като нарушение на авторско право, на права върху търговски марки или на съответните други нормативни разпоредби..

2) Потребителят има право да ползва свободно материалите и ресурсите на Сайта за законни цели, като спазва ограниченията, предвидени в настоящите Общи условия. Потребителят няма право да използва Сайта:

–  по начин, чрез който се нарушава, пряко или косвено, действащ местен или международен закон, и/или

–  по начин, чрез който се нарушават, пряко или косвено, правата на други лица, и/или

–  за качване и/или разпространение на материали, които съдържат вируси или рекламен софтуер, или подобни компютърни кодове, предназначени да увредят права и/или интереси на трети лица.

 6. Ограничаване на отговорността

Във връзка с ползването услугите на Сайта и онлайн-магазина, Потребителят следва да има предвид, че:

1) „ХУБИ СПОТ“ ЕООД не носи отговорност, ако по някаква причина (техническа или друга) Потребителят няма достъп до Сайта по всяко време.

2) Достъпът на Потребителя до Сайта може да бъде прекратен по всяко време, без от това прекратяване да възникват каквито и да било задължения за Дружеството.

3) „ХУБИ СПОТ“ ЕООД не носи отговорност и не дава гаранции за съдържанието на други сайтове, които могат да бъдат достъпвани чрез електронни препратки (линкове),публикувани на Сайта. Всички електронни препратки (линкове) на този Сайт са предоставени единствено с цел удобство на Потребителя. Дружеството не рекламира, нито препоръчва, нито одобрява съдържанието на други сайтове.

4) „ХУБИ СПОТ“ ЕООД не носи отговорност и не дава гаранции по отношение на компютърни вируси и друг зловреден софтуер, засегнали компютъра на Потребителя. Достъпването до Сайта и ползването (включително свалянето) на каквато и да е информация от Сайта,се извършва от и за сметка на Потребителя; последният е изцяло отговорен за осигуряването на всички необходими мерки за защита на устройството, от което осъществява интернет – достъпа до Сайта.

5) „ХУБИ СПОТ“ ЕООД не носи отговорност и не дава гаранции, че мониторът на Потребителя възпроизвежда снимките на Сайта и предлаганите в онлайн-магазина стоки по най-точния и най-близкия до действителните цветове и форми начин.

6) „ХУБИ СПОТ“ ЕООД не носи отговорност за неточно изпълнение на сключен договор за покупка на стока от онлайн-магазина в случай, че Потребителят е предоставил неактуални, неверни, непълни или неточни данни. 

7) „ХУБИ СПОТ“ ЕООД не носи отговорност за забавяне или неизпълнение на доставката на поръчана от Потребителя стока.

8) „ХУБИ СПОТ“ ЕООД не носи отговорност за неприкосновеността и сигурността на личните данни, предадени чрез Сайта, в случай на неоторизиран достъп (целенасочени /планирани или инцидентни/ хакерски атаки) от трети лица; в допълнение – „ХУБИ СПОТ“ ЕООД не съхранява и респективно – не носи отговорност за данни и информация, получени при плащания, извършени чрез кредитни или дебитни карти – този вид плащания се извършват съгласно изискванията за плащане (включително – за идентификация, автентикация и оторизация) с такъв вид разплащателни инструменти, поставени от издателя на съответната карта или посредник за извършването на плащанията (какъвто „ХУБИ СПОТ“ ЕООД не е).      

9) „ХУБИ СПОТ“ ЕООД не носи отговорност за различия между посочените на Сайта цени на стоките в онлайн-магазина и цените, обявени в други места за продажби на същите стоки.

10) „ХУБИ СПОТ“ ЕООД не носи отговорност за вреди, причинени от дефект на стока, закупена от онлайн магазина – отговорността се носи от производителя на съответната стока.

11) „ХУБИ СПОТ“ ЕООД не носи отговорност за рекламации относно повреди на стоки, причинени от употреба на закупена от онлайн магазина стока в противоречие с предназначението и условията за ползване на съответната стока, на техническите стандарти за безопасност или на съответните подзаконови актове, приложими на територията на Република България.

 7. Промяна на Общите условия

„ХУБИ СПОТ“ ЕООД си запазва правото да променя настоящите Общи условия по всяко време без предварително известяване. Измененията влизат в сила от деня на публикуването им на Сайта и имат действие занапред – не засягат поръчките, потвърдени от Дружеството преди този момент.

 II. УСЛУГИ

 1. Сключване на договор

1)  Заявката за поръчка на стока се счита за направена с попълване на съответната регистрационна форма на Сайта. Регистрационната форма включва данни за:

–       получателя на стоката;

–       мястото на доставка;

–       характеристики на поръчаната стока;

–       брой на поръчаната стока;

–       цена на поръчаната стока; 

–       начин на плащане.

2)  Заявката се счита за подадена след кликване на бутона: „Запознах се с Общите условия и ги приемам“ и натискане на бутона „Завърши поръчката”. Завършването на поръчката чрез натискането на съответния бутон има правно обвързваща сила: с подаване на заявката Потребителят заявява своето изрично съгласие, че приема е-майл-потвърждението на поръчката, отправено му от Дружеството, за предоставяне на информация и потвърждение на сключения договор, по смисъла на Закона за защита на потребителите.

3)  Потвърждението на конкретната поръчка от страна на „ХУБИ СПОТ“ ЕООД е условието, при наличието на което договорът за покупка на стока от онлайн-магазина се счита за сключен. Изпращането от страна на Дружеството на потвърждение на конкретната поръчка,обвързва Дружеството и Потребителя с условията на договора, с условията, описани в настоящите Общи правила, както и със съответните разпоредби на Закона за защита на потребителите.

 2. Цена

1) Всички цени на стоки, предлагани в онлайн магазина на Сайта:

– са посочени в български лева;

– включват ДДС;

– включват и цена на опаковката на съответната Стока;

2) За всяка стока, предлагана в онлайн магазина, е посочена актуалната й цена.

3) В случаите, когато  за предлагани в онлайн магазина стоки,е налице намаление от редовната им цена, наред с редовната й цена се посочва и съответната намалена цена. За намалената цена важи посоченото в пункт II, точка 3.1) по-горе.

 3. Начини на плащане

При попълване на заявката за поръчка на стока, Потребителят следва да избере и укаже по какъв начин ще извърши плащането. Този начин може да бъде:

–  чрез наложен платеж – Потребителят заплаща стойността на поръчката на куриера, в момента на доставка на поръчаната стока

1) Плащане чрез наложен платеж:

Плащането на обявената стойност на наложения платеж (цената, която Потребителят следва да заплати за закупената стока),се извършва по следния начин:

–  от получателя на доставяната стока

–  на куриера

–  в момента на доставката на пратката.

Потребителят заплаща и стойността на куриерската услуга, ако е налице задължение за това, съгласно настоящите Общи условия.

 4.  Доставка

Във връзка с доставянето и получаването на поръчани от онлайн магазина стоки, Потребителите трябва да имат в предвид следното:

1)  Доставят се единствено стоките съгласно поръчки, заявени от съответния Потребител и потвърдени от Дружеството.

2)  Доставката се осъществява единствено на територията на Република България.

3) Срокът на доставка е  5 – 7 работни дни от деня на потвърждаването на съответната поръчка. В този срок поръчката се обработва, поръчаната стока се предава на куриер и се доставя до Потребителя.

  3.1) Срокът на Експресна доставка е 2 – 3 работни дни от деня на потвърждаването на съответната поръчка. В този срок поръчката се обработва, поръчаната стока се предава на куриер и се доставя до Потребителя. 

  3.2) При кампанийни акции тип „Черен Петък“, „Коледна Промоция“ и други подобни, се допуска удължаване на сроковете за „Стандартна“ и „Експресна“ доставка, посочени в точка 4) и точка 5),с допълнителни 5 работни дни.

–   Потребителят се съгласява, че е възможно удължаване на горепосочения срок за доставка, поради непредвидени обстоятелства, намиращи се извън контрола на „ХУБИ СПОТ“ ЕООД и с оглед установеното в съответните разпоредби на Закона за защита на потребителите.

4) Поръчаната стока се доставя чрез куриер – ЕКОНТ.

5) Поръчаната стока се доставя в подходяща за вида й опаковка.

6) Поръчаната стока се доставя на адреса или офис на ЕКОНТ и получателя, посочени от Потребителя в заявката.

7) В случай, че:

– Потребителят не бъде намерен на адреса, посочен в заявката и

– съответният куриер не може да осъществи доставката според работния си график,

 се следват правилата на уведомяване на куриерската фирма (за повече информация, моля посетете сайта на ЕКОНТ.

Ако Потребителят не се свърже с куриера в посочения по-горе срок и по този начин се стигне до невъзможност за връчване на пратката, договорът за онлайн продажба се прекратява автоматично и стоката се връща на Дружеството.

8) В случай, че Потребителят желае пренасочване на пратката на друг адрес, различен от адреса, посочен вече в поръчката, която е потвърдена от Дружеството, това се счита за допълнителна услуга и Потребителят/получателят на стоката следва да заплати стойността на доставката (дължимата такса за  експресна доставка),  съгласно тарифата на ЕКОНТ).

9) При пренасочване на пратката към друг адрес, различен от адреса, посочен вече в поръчката, която е потвърдена от Дружеството, поради предоставен от Потребителя грешен или непълен адрес, това отново се счита за допълнителна услуга и Потребителят/получателят на стоката следва да заплати стойността на доставката (дължимата такса за  експресна доставка съгласно тарифата на ЕКОНТ).

В случаите по пункт II, точки 5.8) и 5.9) по-горе, отношенията по заплащането на стойността на доставката се уреждат между Потребителя и куриера.

 5. Преминаване на риска

Рискът от загуба или повреда на стоката преминава върху Потребителя в момента, в който Потребителят или посоченото от него трето лице (получател на стоката),различно от куриера, приеме стоката.

 6. Гаранция

1)  За всяка закупена от онлайн магазина стока Потребителят може да  ползва предвидената в Закона за защита на потребителите законна гаранция за съответствие на закупената стока с договора за онлайн продажба.

2)  В допълнение и извън законната гаранция някои от стоките могат да имат и търговска гаранция.

–  търговската гаранция се описва изрично в описанието на съответните стоки, за които се отнася;

–  търговската гаранция не ограничава законната гаранция по Закона за защита на потребителите;

3)  Гаранционният срок започва да тече от деня на доставка на стоката.

4)  Доказателство за гаранцията е Проформа фактура за получаване на стоката, придружаваща поръчаната стока.

5)  Гаранцията не важи в следните случаи:

–   липса на потвърждение за доставка на стоката (невърнат в Дружеството екземпляр от Проформа фактура);  

–   Потребителят не уведоми Дружеството за очевидни дефекти на стоката, констатирани от Потребителя при нейното получаване; уведомяването следва да се извърши от Потребителя в срок до 2 (два) дни по имейл – на адреса на електронната поща на Дружеството;

–   изтичане на срока на законната гаранция;  

–   изтичане на срока на търговската гаранция, когато последната е по-дълга от законната гаранция;  

–   механична повреда на стоката, причинена от страна на Потребителя;

–   повреда на стоката, предизвикана от употреба в противоречие с предназначението и условията за използването на съответната стока, на техническите стандарти за безопасност или на подзаконовите актове, приложими в Република България

–    повреда на стоката, причинена от наводнение, пожар или други форсмажорни обстоятелства.

 7. Рекламация

Потребителят има право да предяви рекламация до Дружеството. Предпоставки за предявяването на рекламация са:

1)  да е налице несъответствие на получената при доставката стока със сключения договор за онлайн продажбата на същата стока;

2)  рекламацията да се предяви от Потребителя в срок до 14 (четиринадесет) дни от датата на доставката на стоката;

3)  да са спазени съответно и другите условия за предявяване на рекламации, установени в настоящите Общи условия (и в частност – условията по пункт II, точки 9 и 10 и в Закона за защита на потребителите.

Рекламацията следва да се предяви на следния адрес: град София 1000 бу; България 5, офис 2

При основателна рекламация:

–   Дружеството възстановява на Потребителя стойността на стоката – предмет на рекламацията;

–   възстановяването на сумата се извършва по банковата сметка, посочена от Потребителя във Формуляра за връщане.

 8. Връщане на стока

Потребителят има право да се откаже от сключения договор за онлайн продажба,като спазва следните условия:

  – Отказът да бъде направен до 14 (четиринадесет) дни, считано от деня на доставката на стоката.

  –  Стоката  да се връща в рамките на посочения по-горе срок с ненарушен търговски вид и опаковка.

   Във Формуляра за връщане на стока се посочват задължително титуляр и банкова сметка за възстановяване на платената сума.

  – Адрес за връщане на стоката: град София 1000 бу; България 5, офис 2

  За върната в горепосочения срок стока се приема, само при условие,че са изпълнени едновременно следните условия:

–  стоката не е употребявана, зацапана или с нарушен вид;

–  приложен e документът, с който е получена стоката ;

  – Разноските по връщането на стоката са за сметка на Потребителя – съгласно чл. 47, ал. 1, т. 9 от Закона за защита на потребителите; в изключение на случаите на констатирани и потвърдени от Дружеството явни недостатъци на стоката.

  – Възстановяване на сумата се извършва до четиринадесет (14) работни дни от получаване на върнатата Стока на посочения за връщане адрес, по банковата сметка, посочена от Потребителя във Формуляра за връщане.

 За да информира Дружеството за упражняването на правото си на отказ от договора, Потребителят може (но не е длъжен) да използва възможността за комуникация с Дружеството по електронна поща (email). 

Правила, приложими и при връщането на стоки:

  – Възстановяването на суми се извършва единствено по банков път и в съответствие с разпоредбите, съдържащи се в настоящите Общи условия.

  – До момента на предаване на връщаната стока на Дружеството, рискът от погиването или повреждането й, се носи от Потребителя.

  – Върнатата стока се преглежда чрез отваряне на получената от Потребителя пратка в присъствието на комисия . Констатациите на комисията относно състоянието на върната стока са обвързващи за страните.

 III.       ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ:

 1. Право на прехвърляне

„ХУБИ СПОТ“ ЕООД си запазва правото да прехвърля всички свои права и/или задължения по настоящите Общи условия и по всеки договор за покупка на стока от онлайн магазина. В този случай:

–  Дружеството не се освобождава от отговорност за изпълнение на задълженията, поети към Потребителя и неизпълнени към датата на прехвърлянето;

–  приобретателят встъпва като съдлъжник на „ХУБИ СПОТ“ ЕООД.

Прехвърлянето на права и/или задължения става с писмено известие до Потребителя.

 2. Право на промяна на публикуваната информация

„ХУБИ СПОТ“ ЕООД си запазва правото да променя публикуваната на Сайта информация по всяко време. Измененията влизат в сила незабавно (с изключение на измененията на настоящите Общи условия) и стават задължителни за Страните по Общите условия от момента на публикуването им на Сайта.

 3.  Бисквитки

Сайтът www.videonabludenie-bg.com има право да инсталира върху компютъра на Потребителя „бисквитки“ (cookies), които се запазват от интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя. Дружеството  използва само един вид “бисквитки”, които се отнасят до събирането на статистически данни по отношение на посещенията на Сайта и не са свързани с личните данни на Посетителя.

 4.  Контакт

1)   Осъществяването на кореспонденция с Дружеството при и/или по повод  извършване на покупки от онлайн магазина следва да се извършва на следния адрес и телефон:

Адрес: град София 1000, бул. България 5

Телефон: +359 888 2345 11

Електронен адрес: info@vision-spot.com

Дружеството поддържа на Сайта публикация на данните си за идентификация и детайли за контакт с Потребителите. 

2)   С приемането на Общите условия Потребителят дава своето изрично съгласие:

– Дружеството да използва следните технически средства за контакт с Потребителя: електронна поща с адрес: 

  info@vision-spot.comТози имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.“> и/или телефонен номер: +359 888 2345 11., и

– за получаване на известия от Дружеството по телефон и/или електронен път, включително и чрез email – комуникация или публикуване на известие на Сайта.

 5.    Приложимо право

1)   За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Република България гражданско законодателство.

2)  Всички спорове по тълкуването или изпълнението на настоящите Общи условия и свързаните с тях договори за онлайн продажби на стоки чрез онлайн магазина, ще бъдат решавани:

–  чрез споразумение между Страните;

–  при невъзможност да се стигне до споразумение и ако подсъдността не е определена императивно, споровете ще бъдат отнасяни за решаване пред съответния родово компетентен съд в град София.

3)  Ако някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия по каквато и да е причина бъде обявена за недействителна, тази недействителност не влияе върху действителността на останалите разпоредби, доколкото недействителните разпоредби са заместени от съответни императивни нормативни правила или доколкото Страните по настоящите Общи условия могат валидно да се обвържат в договорни отношения и без недействителните части от Общтите условия.